Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató adatai:

Menedzserek Országos Szövetsége

Székhelye: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 7-9.

Cégjegyzékszáma: 01-02-0003201

Adószáma: 19650940-2-41

képviseli: Buday Kollárik Tímea ügyvezető 

E-mail címe: titkarsag@menedzserek.hu

a továbbiakban, mint Szolgáltató

II. Általános rendelkezések

1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban, mint ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt (www.menedzserek.hu, a továbbiakban, mint Weboldal) használó természetes és jogi személyek (a továbbiakban, mint Felhasználó, Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együtt, mint Felek) között a belépőjegyek megvásárlására vonatkozó szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó között keletkező jogviszony szabályait.

2. A Szolgáltató a Weboldalon on-line jegyértékesítő rendszert üzemeltet belépők megvásárlásának elősegítésére, melyben a rendezvények belépőjegyeinek értékesítését biztosítja Felhasználó részére (a továbbiakban, mint Szolgáltatás). Az egyes belépőjegyek mellett feltüntetésre kerül azok vételára, mely az ÁFA-t tartalmazza.

3. A Felhasználó a Weboldal használata során a vásárlással, illetve regisztrációval fogadja el jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az első vásárlással a Felhasználó fiókjának regisztrációja megtörténik, de regisztráció önállóan is kezdeményezhető. Felhasználó a regisztrációval, illetve a jegyvásárlással kijelenti, hogy jelen ÁSZF-et megismerte és azt teljes egészében magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben meghatározott körben hozzájárult. Az ÁSZF elfogadása a Weboldal használata és a jegyvásárlás feltétele, amennyiben Felhasználó az ÁSZF rendelkezéseit nem fogadja el, úgy a Weboldalt nem tudja igénybe venni.

4. A Felhasználó a Weboldalt vásárlás nélkül is használhatja, tájékozódhat az egyes belépőjegyekről, rendezvényekről, stb., azonban a Felhasználó ebben az esetben is köteles betartani jelen ÁSZF rendelkezéseit. A belépőjegyek árának meghatározása a Szolgáltató hatáskörébe tartozik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a belépőjegyek vételárát.

5. A vásárlás útján a Felek között létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az írásbeli formában nem hozzáférhető.

6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy Weboldal folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a Weboldal karbantartása érdekében a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül. 

III. A szolgáltatás igénybevétele, a vásárlás menete

1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás a Weboldalon található rendezvényekre szóló belépőjegyek értékesítése. Felhasználó kijelenti, hogy a rendezvények látogatására, a belépőjegyek felhasználhatóságára vonatkozó rendelkezéseket megismerte, és a belépőjegyeket ezek ismeretében vásárolta meg.

2. A Weboldal használatához és a vásárláshoz a Felhasználó regisztrációja szükséges, mely elindítható a vásárlást megelőzően, vagy amennyiben ez korábban nem történt meg, úgy megtörténik az első vásárlással egyidejűleg.

3. A Felhasználó a vásárlás folyamatát azzal kezdi, hogy kiválasztja, melyik rendezvényre, milyen típusú és mennyiségű belépőjegyet kíván vásárolni a Weboldalon. A „Kosárba” gombra kattintva a Felhasználó elindíthatja a megrendelési folyamatot, ezt követően pedig további belépőjegyeket is választhat, vagy a választását véglegesítheti, ez utóbbi esetben a „Megrendelés” gombra kattintva léphet tovább. A megrendelést követően a kosár tartalmát a Felhasználó ellenőrizheti, amennyiben az megfelel, úgy a „Tovább a személyes adatokhoz” gombra kattintva folytathatja megrendelését, mely adatok megadását követően a megrendelést a „Tovább” gombra kattintva véglegesítheti, mellyel a Felhasználó kifejezetten elfogadja az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit. A vásárlás teljesüléséhez megrendelő a fizetést a „Fizetés megkezdése” gombbal indíthatja, mellyel a rendszer átirányítja a Felhasználót a Stripe internetes fizetési oldalára, ahol a Felhasználó a fizetést teljesítheti, illetve teljesíteni köteles. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A fizetést követően a Felhasználó visszairányításra kerül a Weboldalra, ahol a megvásárolt belépőjegyeket kinyomtathatja és a számlát pdf formátumban letöltheti. A jegy felhasználásának lehetséges módjáról (nyomtatott, elektronikus, egyéb) a Szolgáltató ad részletes tájékoztatást. A belépőjegyek fajtájától függően digitális és analóg biztonsági megoldásokat tartalmazhatnak, amelyek védik a belépőjegyeket a hamisítás ellen.

4. A belépőjegy kosárba helyezése nem kötelezi a Felhasználót vásárlásra, a Felhasználó a kosár tartalmát kizárólag a fizetés lebonyolításáig módosíthatja, törölheti, a leadott és kifizetett megrendelést egyoldalúan módosítani vagy visszavonni nem jogosult.

5. A vásárlást követő legkésőbb 48 órán belül a Szolgáltató automatikusan megküldi a regisztráció visszaigazolásáról szóló e-mailt, illetve az adott megrendelést visszaigazoló e-mailt a Felhasználó megadott e-mail címére, mely utóbbihoz csatolja a megvásárolt belépőjegyeket, illetve a belépőjegyek és a számla letöltéséhez szükséges linket. A hibás e-mail cím megadásából fakadó károkért a Felhasználót terheli a felelősség. 

6. Felek között a belépőjegy adásvételére vonatkozó szerződés a vásárlási szándéknak a fizetési szolgáltató oldalán, fizetéssel történő megerősítéssel jön létre, melyek a Weboldalon és a visszaigazoló e-mailekben rögzítésre kerülnek.

7. Szolgáltató jogosult a megrendeléseket elutasítani, vagy a már visszaigazolt megrendelésektől egyoldalúan elállni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Felhasználó megszegte a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve csalásra vagy visszaélésre lehetőséget adó módon használja a Weboldalt.

8. Amennyiben a Felhasználó valamely kedvezményre jogosító jegytípust vásárol, úgy a kedvezményre való jogosultságot a rendezvényre történő belépést megelőzően a rendezvény helyszínén igazolni köteles, amennyiben ezt igazolni nem tudja, úgy a fel nem használt kedvezményes belépőjegy ára visszafizetésre kerül a Felhasználó ezirányú igényének előterjesztését követő 14 napon belül a vásárlás során használt fizetési móddal azonos módon. 

V. Elállás, felelősség

1. Az online fizetést követően Felhasználót a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontja alapján elállási jog nem illeti meg, tekintettel arra, hogy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki, a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát. A Szolgáltatónak nem áll módjában a belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

2. A Polgári Törvénykönyv szabályai szerinti termékfelelősség és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerinti jótállási szabályok a Szolgáltató által értékesített belépőjegyekre nem vonatkoznak. Kellékszavatosság körében – tekintettel arra, hogy a Szolgáltató tevékenysége a belépőjegyek értékesítésének közvetítésére korlátozódik – kizárólag az értékesítés során felmerülő igények merülhetnek fel, a Felhasználó kijavítást vagy kicserélést, illetve elveszett jegy pótlását kizárólag a Szolgáltató oldalán keletkezett hiba esetén kérhet.

3. A Szolgáltató csak a neki felróható, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával okozott károkért felel, mely felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét, mely korlátozást Felek kölcsönösen kifejezetten tudomásul vesznek. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely az online történő fizetés során vagy következtében keletkezik. A Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy bármely harmadik személy szerződés- illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

4. A Weboldalon feltüntetett információk, paraméterek, képek, árak és adatok tájékoztató jellegűek, Szolgáltató az esetleges hibákért felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja. A Szolgáltató a Weboldal használata esetén feltételezi a Felhasználó részéről az internet legalább felhasználói szintű ismeretét. A Szolgáltató semmilyen esetben sem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, illetve következtek be:

  • az interneten küldött és/vagy fogadott, nem a Szolgáltatótól származó bármilyen adat okozta hibáért;
  • bármely olyan műszaki vagy technikai hibáért ami megakadályozza a Weboldal működését, a vásárlást, illetve a tranzakció lebonyolítását;
  • bármilyen adatvesztésért;
  • a Szolgáltatón kívül álló bármely műszaki, vagy technikai ok miatti késedelemért vagy hibáért (pl. a leadott megrendelés késedelmesen kerül a Szolgáltatónak kézbesítésre, vagy a visszaigazoló e-mail késve érkezik meg a Megrendelőhöz, stb.);
  • bármely, a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működéséért és azok következményeiért;
  • a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért;
  • a Felhasználó által megadott hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

5. A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik a felhasználói fiókjából, valamint a Szolgáltató részére megadott e-mail címről leadott megrendelésekért, az onnan végzett bármely tranzakcióért és onnan megtett nyilatkozatokért. A Felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Szolgáltatót, ha azt feltételezi, hogy jelszavával vagy bármely elérhetőségével illetéktelen harmadik személy visszaél vagy ahhoz hozzájutott. A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóval szemben olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a Felhasználó a jelszavát hozzáférhetővé tette vagy azzal akár a Felhasználó, akár harmadik fél visszaélt.

6. A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Felhasználót terheli. Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezetten egyetért azzal, hogy a jegyen található vonalkódot a Szolgáltató a rendezvényre történő belépéskor elektronikusan is ellenőrizheti, ellenőrzés után azonnal érvényteleníti, a belépés az első érvényesítés alapján történik. Minden további belépési kísérlet érvénytelen és ezért eredménytelen lesz, felmutatójától a belépés megtagadható függetlenül attól, hogy az érvénytelen jegyet felmutató személye megegyezik-e az eredetileg a belépőjegyet Felhasználóval. Az ilyen okból történő kizárás miatt Szolgáltató kártérítésre nem kötelezhető.

VI. Fogyasztóvédelmi rendelkezések, esetleges jogviták

1. Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. 

2. Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő azzal, hogy Szolgáltató a belépőjegyek értékesítése során csupán közvetítőként jár el, a Szolgáltatóval kapcsolatos panaszokat a Joint Venture Szövetség ügyvezetője kezeli, jelen elérhetőségen a Weboldallal és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban terjeszthetőek elő panaszok. A Szolgáltató a panaszt 60 napon belül írásban, érdemben megválaszolja, a panasz elutasítása estén indokolással ellátva.

      Online elérhetőség: titkarsag@menedzserek.hu

3. Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

       Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

http://fogyasztovedelem.kormany.hu 

Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

        Nemzeti Adatvédelmi és Információs hatóság

http://www.naih.hu 

      Határon átnyúló jogvitáknál jogaik érvényesítéséhez Európai Fogyasztói Központ

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/efk 

      Békéltető testület. 

A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználó szolgáltatáshoz történő hozzáférését előzetes figyelmeztetés vagy tájékoztatás nélkül végérvényesen korlátozza, regisztrációját az összes kapcsolódó adattal együtt törölje.

VII. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

1. A Weboldalon megjelenő védjegyek a Szolgáltató, illetve más jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. A Weboldalon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A Weboldalon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

VIII. Adatvédelem

1. Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza. A Szolgáltató tiszteletben tartja a szolgáltatást igénybe vevők személyhez fűződő jogait, a birtokába került személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, melyet a Weboldalon történő vásárlással, illetve regisztrációval ad meg.

2. Személyes adatainak megadásával a Felhasználó hozzájárul ezen adatok cél szerinti felhasználásához (azok tárolásához, rendszer-adminisztrációs feladatok elvégzéséhez, statisztikai célú belső felhasználáshoz, számlázáshoz, adott esetben az ügyintézés érdekében kézbesítő / online fizetési / számlázó partnereink felé történő továbbításhoz).

3. Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználónevének, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg. A személyes adatoknak a jelen Adatvédelmi Szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség.

4. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a rendszer használata során bármilyen módon kárt okozott, Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5. A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül a Felhasználóról semmiféle információt nem ad ki, kivéve ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi.

IX. Vegyes rendelkezések

1. A Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások Weboldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal.

2. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Szolgáltató e-mail címére küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint; a törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. 

3. A fizetésre és az azzal kapcsolatban létrejövő jogviszonyra a fizetési szolgáltató ÁSZF-jének rendelkezései alkalmazandóak.

4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Budapest, 2021. 08.01.