Jövőkép

alapcél manager

A Menedzserek Országos Szövetsége a hazai vállalati és intézményi felsővezetők országos szervezete, a magyar társadalom és gazdaság fejlődésének támogatója és aktív alakítója.

ALAPCÉL

A Menedzserek Országos Szövetsége erős, a szakmai kiválóságra ösztönző, bizalmi és értékteremtő kapcsolatot, találkozási pontot hoz létre a hazai vállalati és intézményi felsővezetők között, amivel hozzájárul sikerességükhöz, személyes fejlődésükhöz, életcéljaik eléréséhez és társadalmi szerepük kiteljesítéséhez.

ALAPÉRTÉKEK

Kiválóság és etikusság

A MOSZ célja, hogy a magyar vezetők világszínvonalú felkészültséggel, morális-tartással és környezetük iránti felelősséggel lássák el vezetői feladataikat. Inspirálja őket nagy formátumú gazdasági és társadalmi tettek elérésére. A társadalom minden területén támogatja a sikerekre, az eredményekre és a szakmaiságra összpontosító életformát, az optimista és pozitív magatartást.

A MOSZ szolidáris a magyar vállalatvezetőkkel, erőssé és vonzóvá teszi megítélésüket a társadalomban, segíti őket életük minőségének és színvonalának emelésében, életpályájuk kedvező alakításában, vezetői és személyes problémáik, kritikus helyzeteik megoldásában. Támogatja őket intellektuális, lelki, szellemi és fizikális állapotuk megőrzésében és fejlesztésében, képviseli az egészségtudatosság jelentőségét életükben.

Együttműködés

A MOSZ erősíti a magyar vállalatvezetők közötti személyes és üzleti kapcsolatokat. Hiszi, hogy a vezetők között a kölcsönös előnyökre, a nyitottságra, a haladásra alapozott együttműködés előnyös mind személyes sikereikre, mind az általuk vezetett szervezetek, mind a társadalom hasznára nézve. Elősegíti a vezetők által felhalmozott tudás-és tapasztalatanyag egymás közötti megosztását.

A vezetés társadalmi hasznossága

A MOSZ tagjain keresztül a magyar társadalom és gazdaság fejlődésének támogatója és alakítója. Hisz a vállalkozás értelmében, hasznosságában, a vezetés értékteremtő funkciójában és a vezető pozitív társadalmi szerepében. A vállalkozásokat gazdasági funkciójuk mellett a társadalom egységeinek is tekinti, amelyeknek döntő szerepük van az ország fejlesztésében.
A MOSZ felfogása szerint az eredményesen, etikusan tevékenykedő, az emberi értékeket tiszteletben tartó vállalkozások kritikus tömege pozitív társadalmi szintű változások elindítója és mozgatója lehet. A magyar üzleti kultúra fejlesztésének keretében a MOSZ kiemelt figyelemmel fordul a fenntarthatóság, a környezetvédelem, a nők és kisebbségek társadalmi és vezetésben betöltött szerepe, az üzleti világ és a non-profit szféra kapcsolata felé. A MOSZ – bár nem kíván az üzleti szféra képviselőjeként fellépni −, létre kívánja hozni azt az informális jelenlétet, ami őt a közélet szereplői által igényeltté teszi véleménye, álláspontja meghallgatásában

Vezetési kultúra

A MOSZ vallja a magyar gazdaságtörténet folytonosságát, őrzi, ápolja és továbbadja a magyar cég-, intézmény- és gazdaságvezetési kultúra élenjáró tapasztalatait. Fellép a vezetők képzése színvonalának emeléséért és támogatja a Magyarországon megszerzett vezetői tudás és tapasztalatok hazai alkalmazását.
Vállalja a magyarországi vezetési tapasztalatok európaiságát és méltón képviseli a magyar menedzsereket külföldi fórumokon.

KIEMELT FEJLŐDÉSI CÉL

A Menedzserek Országos Szövetsége a hazai felsővezetők legnagyobb és legvonzóbb szervezete, amelyben tagjai az egymás közötti együttműködést élményként élik meg és amelynek keretei között megerősödnek kiválóságukban, sikerességükben és vezetői létük értelmében. A Menedzserek Országos Szövetsége a magyar vállalati és intézményi vezetők első számú és minden vezető számára vonzó együttműködési szervezete. A magyar vezetők közötti megértésért, a közös érdekek felleléséért tevékenykedik, mert hisz az együttes, a megosztottság nélküli erőfeszítések erejében. A vezetés élményét közvetíti mindenkinek, kiemelten a felnövekvő vezetői rétegnek. Az egész magyar menedzsertársadalmat világszínvonalú, etikus vezetési kultúra elsajátítására és vezetői teljesítményre inspirálja, hogy így is hozzájáruljon a magyar társadalom polgárai jólétéhez.

Az Elnökség